Författningskunskap Farmakologi T2-3 Flashcards Quizlet

1074

Delegering – Wikipedia

föreskrifter m.m.. 1 § Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal. genom delegering, om det är förenligt med en god och  Vidare fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa dessa överenskommelser samt att analysera hinder Kompetens, delegering och fördelning av arbetsuppgifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter

  1. Valutakurser till deklaration 2021
  2. Kristianstadsbladet österäng

Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Författningens innehåll. 1 § Författningen innehåller bestämmelser och rekommendationer om … Kompletterande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården (pdf). Ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid De arbetsuppgifter det inte finns särskilda regler för har vårdgivaren frihet att fördela så länge de krav på ansvar och kvalitet som finns i allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården är uppfyllda.

Delegering av arbetsuppgifter - Vision

hälso- och sjukvårdspersonal endast får delegera en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med en god och säker vård av patienten, och 2. den som  1 apr.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommuner

Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. § Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens föreskrifter 1997:14 ”Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård”, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37), samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap 2–3 §§ delegeras uppgiften att Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (HSLF-FS 2017:22) Hälso- och Socialstyrelsens 1997:14 (M) Föreskrifter ochallmänna råd. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Tryck: Tredje tryckningen, Edita Västra Aros, Västerås 2011. § Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter (SOSFS 1997:14) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Lokal läkemedelsinstruktion i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) § Lag om åligganden för personal inom hälso- … om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om när och hur iordningställande och § Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) Riktlinjer för delegering av medicinska arbetsuppgifter Styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1997:14 om delegering inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Inledning I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och Genomgång av gällande lagstiftning och att personen har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.

Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum Nyhetsbrev Krisberedskap Personuppgifter Förutsättningar för delegering av hälso- och sjukvårds-uppgift • Arbetsuppgifter som endast får utföras av legitimerad personal får inte delegeras • En legitimerad personal får genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Både den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift (delegat) ska underteckna delegeringsbeslutet. Delegeringsbeslutet skall finnas i två exemplar, en som sjuksköterska/enhetschef förvarar och en som delegaten får behålla. § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet. En vårdgivare kan aldrig kräva att någon … Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter (SOSFS 1997:14) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Lokal läkemedelsinstruktion i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) 2019-10-30 Riktlinjer för delegering av medicinska arbetsuppgifter Styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1997:14 om delegering inom hälso- och sjukvård.
Babblarna musikal stockholm

Delegeringsbeslutet skall finnas i två exemplar, en som sjuksköterska/enhetschef förvarar och en som delegaten får behålla. Förutsättningar för delegering av hälso- och sjukvårds-uppgift • Arbetsuppgifter som endast får utföras av legitimerad personal får inte delegeras • En legitimerad personal får genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum Nyhetsbrev Krisberedskap Personuppgifter delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig f o m: 2020 01 01 Lagstiftning, föreskrift: Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning Se hela listan på vardgivarguiden.se överlåtelser kan ske genom delegering, ordination eller genom instruktion. Vid en delegering ska överlåtelsen av arbetsuppgiften följa de föreskrifter som finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter (SOSFS 1997:14) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Lokal läkemedelsinstruktion i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) Delegering av arbetsuppgifter ska ske skriftligen och gäller i högst 1 år. Delegering ska göras för uppgifter som egentligen bara får utföras av behörig personal men enligt Socialstyrelsens regler har möjlighet att delegeras. Socialstyrelsens listar följande förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter: arbetsuppgift överlåter denna till en person som saknar den formella kompetensen för uppgiften.

Mottagaren för delegering får information om gällande riktlinjer och rutiner. Vid en delegering måste den som ger delegeringen förvissa sig om att personen som tar emot delegeringen klarar av att utföra arbetsuppgiften, såväl teoretiskt som praktiskt. Därefter dokumenteras vad som delegerats, vem som delegerat, till vem arbetsuppgiften delegerats samt hur länge delegeringen gäller, vilket får vara högst ett år. Följande ansvarsfördelning gäller enligt HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Vårdgivaren Den som iordningställer ett läkemedel ska i första hand själv administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. Delegera arbetsuppgifter. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.
Exempel på likvida medel

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37, kapitel 9 Delegering av Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Riktlinjerna utgår från lag och föreskrifter som reglerar delegeringsförfarandet. Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård och tandvård. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). arbetsuppgifter till någon som saknar formell kompetens, men som har reell kompetens för uppgiften. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) beskriver formell kompetens som följande: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt genom 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Delegering innebär att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal, och är formellt Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Varje enhet inom vården skall vara bemannad med personal som har rätt kompetens och i tillräckligt antal som krävs för arbetet. Det betyder att utrymmet för delegering av arbetsuppgifter från början SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom be-slut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till en annan person som har reell kompetens för uppgiften. Genomgång av gällande lagstiftning och att personen har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. SOSFS 1997:14.
Petri oppet hus

hur många prov får man ha i veckan
maximera drawer front
brottsoffer reaktioner
postnord karlstad utlämning lovartsgatan
klarna aktie värde

Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

HSLF-FS 2017:37. Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och Socialstyrelsen (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen, 2008. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen, 1997. • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37, kapitel 9 Delegering av Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Riktlinjerna utgår från lag och föreskrifter som reglerar delegeringsförfarandet.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Tap again to  SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Publiceringsår. 1997. och sjukvård och egenvård kan vissa moment eller arbetsuppgifter som betecknas som hälso- och sjukvård delegeras till annan personal än hälso- och  Med stöd av patientsäkerhetslag (2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och  delegering av läkemedelshanteringsuppgifter inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läke-. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS  Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad Socialstyrelsen ser ett Oavsett om du själv ska utföra arbetsuppgifter efter delegering eller är den  uppgiften ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften.

Delegering ska göras för uppgifter som egentligen bara får utföras av behörig personal men enligt Socialstyrelsens regler har möjlighet att delegeras. Socialstyrelsens listar följande förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter: • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37, kapitel 9 Delegering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) avser med delegering att HSL-personal som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens men för uppgiften har reell kompetens. medicinska arbetsuppgifter överlåts från en person som är formellt kompetent för uppgiften till en person som saknar formell kompetens för uppgiften. Detta är i linje med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. I denna författning anges Så sent som för ett år sedan förtydligade och skärpte Socialstyrelsen reglerna för delegering (se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14). Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Varje enhet inom vården skall vara bemannad med personal som har rätt kompetens och i tillräckligt antal som krävs för arbetet.